Купи продукт от лоялната програма МЕТРО + от селекцията на KitchenAid и спечели един от 6 планетарни миксера KitchenAid Artisan

Купи с точки продукт селекцията КitchenAid от лоялната програма МЕТРО ПЛЮС+.

Регистрирай фактурата на https://www.metro.bg/metro-plus

 

Всеки месец  от април до септември ще може да спечелиш един от 6 планетарни миксера KitchenAid Artisan!

 

 

 

Официални правила на промоционална кампания  „Купи продукт от Лоялната Програма Метро ПЛЮС+ от селекцията на KitchenAid с бонус точки и спечели един от 6 планетарни миксера KitchenAid.

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания   „Купи продукт от Лоялната Програма Метро ПЛЮС+
от селекцията на KitchenAid с бонус точки и спечели един от 6 планетарни миксера KitchenAid.
 („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („Организатор“)
.
Настоящите Официални правила са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
Организаторът си запазва правото да
допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата му metro.bg/metro-plus.

ДЕФИНИЦИИ

УЧАСТНИК се нарича всеки клиент на Организатора, закупил
продукт от лоялната програма Метро ПЛЮС+ от селекцията на KitchenAid, в периода от 30.03.2020г. до 20.09.2020г. Всички участващи продукти в кампанията могат да бъдат намерени на адрес: http://www.metroplus.bg.
ПЕЧЕЛИВШ е всеки Участник, който ще бъде изтеглен на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер и спечели предварително обявена награда съгласно раздел IV.

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от
30.03.2020г. до 20.09.2020г.
За избягване на всяко съмнение Промоционалната кампания започва на
30-ти март 2020 г. и ще продължи до 20 септември  2020г. (включително), независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.
Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ („Участващи обекти“), с изключение на складова база Слънчев бряг.

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всеки Участник, закупил
продукт от лоялната програма Метро ПЛЮС+ от селекцията на KitchenAid с бонус точки, в някой от Участващите обекти, може да заяви участие в томбола чрез номера на фактурата си, като се регистрира на metro.bg/metro-plus  и впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма. Всички коректно регистрирали се участници ще бъдат включени в томбола за теглене на наградите, за съответния месец, в който са се регистрирали на сайта за участие. Всеки Участник може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка регистрирана на сайта фактура, в която присъства продукт от лоялната програма Метро ПЛЮС+, закупен с бонус точки, се счита за едно участие.  Една фактура може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура няма да бъдат зачетени за валидно участие. Ако Участникът се представлява от няколко отделни картодържатели на клиентски карти МЕТРО, покупките от различните картодържатели се считат за отделни участия на един и същ Участник. Служители на Организатора нямат право да участват в играта.

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всяко лице над 18-годишна възраст с активна клиентска карта, закупило продукт от лоялната програма Метро ПЛЮС+
от селекцията на KitchenAid, изпълнило гореописаните правила за участие, има право да участва в томбола за награда:

 

  •  6 бр. планетарен миксер KitchenAid Artisan с регулярна пазарна цена 1,199 лева (по един брой за месеците април, май, юни, юли, август и септември)

 


Печелившите ще бъдат определени при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер не по-късно от 5 работни дни след приключване на календарния месец, за който се тегли наградата, в централния офис на Организатора.
Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година. При тегленето ще бъдат избрани по 1 Печеливш, както и 2 резервни участници за наградата.

V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Печелившият ще бъдат информиран за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им регистрира на metro.bg/metro-plus, в срок до 10 дни след изтеглянето на печелившия за всеки месец  в периода на кампанията. В случай, че някой Печеливш откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен участник, като бъде следван редът на изтеглянето им. Ваучерите ще се получават на място, в избран от Печелившия участник магазин на МЕТРО.
Клиентските номера на Печелившите ще бъдат публикувани на уеб страницата на Организатора след потвърждение от страна на победителите.    

VІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда.

 

Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на клиента, или всяко лице, което ползва МЕТРО карта на законово основание. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.
Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Промоционалната кампания, не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Промоционалната кампания.
Всички награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнена и подписана от участниците декларация за получаване на наградата. Спечелилите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

 

Наградата е с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

 VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на участника (наименование на клиент/клиентски номер/контакти).

VІІІ. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Правилата на наградната игра са достъпни на metro.bg/metro-plus. Допълнителна информация относно Промоционалната кампания може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08:00 до 19:00 часа.

ІХ. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

МЕТРО е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и като такъв се задължава да обработва личните данни на Участниците в Промоционалната кампания, в съответствие с изискванията на ОРЗД.
Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице по защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; E-Mail:
dpo@metro.bg

 

За целите на управление на Промоционалната кампания се използват лични данни, които Участниците вече са предоставили при регистрация като клиенти на МЕТРО.
За целите на провеждане на Промоционалната кампания, МЕТРО ще обработва следните лични данни на Участници: име, фамилия, клиентски номер, електронна поща и телефон за контакт с печелившите. Тази обработка е базирана на дадено доброволно и изрично съгласие от Участника. С избирането на бутона „Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоцията“, Участниците доброволно дават изричното си съгласие Организаторът да използва и обработва техните лични данни за целите на участието им в Промоцията. МЕТРО няма да предоставя лични данни на трети страни. Събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност.
Съгласно ОРЗД, Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
В допълнение всеки Участник има право да подаде жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на комисията:
https://www.cpdp.bg
Връзка с администратора може да бъде осъществена чрез:
dpo@metro.bg  

 

Х. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в Промоционалната кампания може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.
 
ХІ. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ
 
Всички спорове, възникнали във връзка с Промоционалната кампания ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.