Oбщи условия 200 бонус точки юли

Правила за провеждане на промоционална кампания

 „Вземи 200 Бонус точки като купиш продукт от лоялната програма“

 

 

Организатор: Промоционалната кампания „Вземи 200 Бонус точки като купиш продукт от лоялната програма“ („Кампанията“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („МЕТРО“).

 

Условия за участие: В Кампанията могат да вземат участие физически лица на възраст над 18 години, всяко от които изпълнява следните условия:

 

·       Да бъде притежател на валидна клиентска карта на METРO;

 

·       Да е предоставил актуален телефонен номер при регистрацията си като клиент на METРO;

 

·       В рамките на периода 01.07.2019-31.07.2019 г. да е закупил поне един продукт от програма METRO ПЛЮС+ „Лоялна програма“ с Бонус точки; Всички участващи продукти в кампанията могат да бъдат намерени на адрес: http://www.metroplus.bg.

 

Награди: Всички Участници, които са изпълнили условията за участие, ще получат еднократно по 200 Бонус точки, които могат да използват в Лоялната програма на МЕТРО – METRO Плюс+.  Повече информация за Програмата METRO Плюс+ и възможностите за използване на бонус точките може да бъде открита на адрес: http://www.metroplus.bg.

 

Известяване: Бонус точките в Активността ще бъдат начислени не по-късно от 07.08.2019, единствено на Участници, които са взели продукт от лоялната програма с Бонус точки в същия период. Начисляването става електронно, на картата на Участника, изпълнил условията на Кампанията и ще бъдат видими при проверка на точките в приложението METRO Bulgaria или на място в магазин на МЕТРО.

 

Други условия:

·       МЕТРО си запазва правото да променя условията на настоящата Кампания, като всяка промяна ще бъде предварително оповестена на уебсайта www.metroplus.bg

·       Точките за лоялност, включително Бонус точките, получени във връзка с настоящата Кампания, не могат да бъдат заменени с паричната им равностойност.

·       МЕТРО си запазва правото да прекрати Кампанията в случай на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които не може да повлияе.

 

 

 

 

 

Защита и съхранение на личните данни

 

1.Обща информация

 

a) Въведение

Следните уведомления за защита на данните са предназначени да Ви информират за обработването на Вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и допълнителните закони за защита на данните.

б) Администратор на лични данни

 

Ние, МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (наричано за кратко „МЕТРО“), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление:  Цариградско шосе 7- 11 км., София 1784, сме администратори съгласно ОРЗД и следователно сме отговорни за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу.

 

в) Длъжностно лице за защита на личните данни

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:

МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД,бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице за защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; моб. тел. +359 889 440 104; E-Mail: dpo@metro.bg

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

 

·       В срока на обработка на данните Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на директния маркетинг

 

·       За целите на участието в Активността, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: клиентски номер, телефонен номер данни от мобилното приложение.

 

3. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

·       Данните необходими за участие в Активността ще бъдат обработвани съгласно сроковете, като ще бъдат заличени 1 месец, след приключването й.

 

4. Получатели на данни

За да се постигнат гореспоменатите цели, ние използваме доставчици на услуги, съответно упълномощени съгласно чл. 28 ОРЗД, например доставчици на хостинг, платформи и услуги за поддръжка. Ние гарантираме, чрез договорни споразумения, че тези доставчици на услуги обработват личните данни в съответствие с ОРЗД за защита на данните.

 

Личните данни, обработвани от нашите партньори са данните необходими за инсталиране на приложението(данни за местоположението, достъп до снимките на устройството, данни за техническата характеристика на устройството, достъп до Wi-Fi, достъп до камерата на устройството)

 

5. Права на субектите на данни (Участници)

·       Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

·       При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни (т.1 буква „в“).

·       В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията  https://www.cpdp.bg.