Oбщи условия Двойни точки Вино

Правила за провеждане на промоционална кампания

 „Вземи двойни Бонус точки в Лоялната програма с над 60 ексклузивни вина в METRO

 

 

 

 • Организатор: Промоционалната кампания „Вземи двойни Бонус точки в Лоялната програма с над 60 ексклузивни вина в METRO“ („Кампанията“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („МЕТРО“).

   

  Период и територия на провеждане на промоционалната кампания:

   

  Промоционалната кампания се провежда в периода: от 17 октомври 2019 г. до 13 ноември 2019 г.

  Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България в магазини „METRO“„METRO“ не гарантираче вината ще са налични във всички магазини и през целия период на промоционалната кампания.

   

   

  Условия за участие: В Кампанията може да вземе участие всеки Клиент, който е:

   

  • Притежател на валидна клиентска карта на „METRO“;

    

  • Част от лоялната програма METRO Плюс+;

   

  • Купил вино, в рамките на периода 17.10 - 13.11.2019 г, чийто етикет е означен със специален знак, показващ, че конкретният продукт дава двойни Бонус точки в Лоялната програма METRO Плюс+.  

    

  Бонус точки: Всички Участници, които са изпълнили условията за участие, ще получат двойно Бонус точки от стойността на закупеното вино. Например ако виното струва 4.99 лв с ДДС, клиентът ще получи 10 Бонус точки. Получените допълнителни точки могат да се използват в Лоялната програма METRO Плюс+. На фактура могат да бъдат закупени повече от едно вино с обозначение за двойни Бонус точки. Клиентът ще получи точки за всяко едно вино с това обозначение, без ограничение в закупеното количество.

   

  Механизмът за натрупване на Бонус точки в Лоялната програма е за всеки похарчен 1 лев с ДДС се начислява 1 Бонус точка. Закръгляват се към най-близкото число (например при фактура 50,60 лв. с ДДС се начисляват 51 Бонус точки, докато при фактура 50,49 лв. се начисляват 50 точки). Максималният брой Бонус точки, които може да натрупа картодържател в рамките на един ден е 200 /двеста/. Максималният брой Бонус точки, които може да натрупа картодържател в рамките на един месец е 2000 /две хиляди/. Промоционални Бонус точки биха могли да бъдат натрупани от промоционални кампании, които са предмет на отделни Промоционални условия. Артикулите от каталога на лоялната програма не натрупват Бонус точки. Повече информация за Програмата METRO Плюс+ и възможностите за използване на Бонус точките може да бъде открита на адрес: http://www.metroplus.bg.

   

   

  Обща информация

   

  • Вината, които участват в промоционалната кампания са означени със специален рафтов стопер към етикет синформация, че носят двойни Бонус точки в магазините. Общо 61 вина натрупват двойни Бонус точки. Точките ще се натрупват автоматично и ще бъдат видими на каса при следващото пазаруване.

  • Вината са част от винен каталог, който ще е активен в същия период на промоционалната кампания от 17 октомври 2019 г. до 13 ноември 2019 г. и ще се намират в отдел ‘’Вино’’ в магазините.

    

    

   Други условия:

  • „METRO“ си запазва правото да променя условията на настоящата Кампания, като всяка промяна ще бъде предварително оповестена на уебсайта www.metroplus.bg

  • Точките за лоялност, включително бонус точките, получени във връзка с настоящата Кампания, не могат да бъдат заменени с паричната им равностойност.

  • „METRO“ си запазва правото да прекрати Кампанията в случай на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които не може да повлияе.

    

  Защита и съхранение на личните данни

   

  1. МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (наричано за кратко „МЕТРО“), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление:  Цариградско шосе 7- 11 км., София 1784, сме администратори съгласно Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) и следователно сме отговорни за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу.

   

  2. Длъжностно лице за защита на личните данни

  Можете да се свържете с нашият служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:

  МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД,бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице за защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372;

  E-Mail: dpo@metro.bg

   

   

  3. Цел- целта на обработването на личните данни на участниците в Кампания е точното отчитане и натрупване на Бонус точки от клиентите на МЕТРО.

   

   

   

  4. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

   

  • Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Кампания:

   Организаторът обработва следните лични данни на всички участници - име, фамилия, информация за визитите в МЕТРО, информация за покупките в МЕТРО, както и данни предоставени по време на клиентската Ви регистрация, въз основа на дадено доброволно съгласие.

    

    

   5. Вашите лични данни се разкриват на следните получатели: личните данни, събрани за целите на Кампания, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица

    

   6. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

   Данните необходими за участие в Кампанията ще бъдат заличени 1 месец, след приключване на Кампания.

    

   7. Права на субектите на данни (Участници)

  • Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

  • При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените в т.2, данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни

  • В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията  https://www.cpdp.bg.