Общи условия

„Вземи двойни Бонус точки в лоялната програма при покупка на избрани продукти от отдел Замразени и Дрехи“
 
Организатор: Промоционалната кампания „Вземи двойни Бонус точки в лоялната програма при покупка на избрани продукти от отдел Замразени и Дрехи“ („Кампанията“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („МЕТРО“).
 
Период и територия на провеждане на промоционалната кампания:
 
Промоционалната кампания се провежда в периода: от 14 февруари 2019 г. до 3 март 2019 г.
Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България в магазини „METRO“.
 
Условия за участие:

В Кампанията може да вземе участие всеки Клиент, който е:

·         Притежател на валидна клиентска карта на „METRO“;
 
·         Част от лоялната програма METRO Плюс+ „Лоялна програма“;
 
·         Купил продукт от избрани продукти на отдел Замразени и Дрехи, в рамките на периода 14.02 - 3.3.2019 г, означено в магазина със специален знак, показващ, че дава двойни Бонус точки в Лоялната програма.
 
Бонус точки: Всички Участници, които са изпълнили условията за участие, ще получат двойно Бонус точки от стойността на закупения продукт. Например ако продуктът струва 4.99 лв с ДДС, клиентът ще получи 10 Бонус точки. Получените допълнителни точки могат да се използват в Лоялната програмаНа фактура могат да бъдат закупени повече от продукт с обозначение за двойни Бонус точки. Клиентът ще получи точки за всяки един продукт с това обозначение, без ограничение в количествата. Бонус точките важат в рамките на текущата кампания на Лоялната програма, до 17 март 2019 г., включително.
 
Механизмът за натрупване на Бонус точки в Лоялната програма е за всеки похарчен 1 лев с ДДС се начислява 1 Бонус точка. Закръгляват се към най-близкото число (например при фактура 50,60 лв. с ДДС се начисляват 51 Бонус точки). Максималният брой Бонус точки, които може да натрупа картодържател в рамките на един ден е 200 /двеста/. Максималният брой Бонус точки, които може да натрупа картодържател в рамките на един месец е 2000 /две хиляди/. Промоционални Бонус точки биха могли да бъдат натрупани от промоционални кампании, които са предмет на отделни Промоционални условия. Артикулите от каталога на лоялната програма не натрупват Бонус точки. Повече информация за Лоялната програма и възможностите за използване на Бонус точките може да бъде открита на адрес: http://www.metroplus.bg.
 
 Обща информация
 
·         Продуктите, които участват в промоционалната кампания са означени със специален рафтов стопер към етикет и информация, че носят двойни Бонус точки в магазините. Над 200 продукта натрупват двойно Бонус точки. Точките ще се натрупват автоматично и ще бъдат видими на каса при следващото пазаруване.
 
Други условия:
·         „METRO“ си запазва правото да променя условията на настоящата Кампания, като всяка промяна ще бъде предварително оповестена на уебсайта www.metroplus.bg
·         Точките за лоялност, включително бонус точките, получени във връзка с настоящата Кампания, не могат да бъдат заменени с паричната им равностойност.
·         „METRO“ си запазва правото да прекрати Кампанията в случай на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които не може да повлияе.
 
Защита и съхранение на личните данни
 
1.Обща информация
 
a) Въведение
Следните уведомления за защита на данните са предназначени да Ви информират за обработването на Вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и допълнителните закони за защита на данните.
б) Администратор на лични данни
 
Ние, МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (наричано за кратко „МЕТРО“), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление:  Цариградско шосе 7- 11 км., София 1784, сме администратори съгласно ОРЗД и следователно сме отговорни за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу.
 
в) Длъжностно лице за защита на личните данни
Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД,бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице за защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; моб. тел. +359 889 440 104; E-Mail: dpo@metro.bg
2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване
 
2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с инсталирането на приложението:
·         За инсталиране на приложението, Организаторът събира и обработва следните данни: данни за местоположение на устройството, достъп до снимките на устройството, данни за техническа идентификация на устройството, информация за връзка с Wi-Fi, достъп до камерата на устройството.
·         В срока на обработка на данните Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на директния маркетинг
 
2.2. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Активността:
·         За целите на участието в Активността, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: клиентски номер, телефонен номер данни от мобилното приложение.
 
3. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
·         Данните необходими за участие в Активността ще бъдат обработвани съгласно сроковете, като ще бъдат заличени 1 месец, след приключването й.
 
4. Получатели на данни
За да се постигнат гореспоменатите цели, ние използваме доставчици на услуги, съответно упълномощени съгласно чл. 28 ОРЗД, например доставчици на хостинг, платформи и услуги за поддръжка. Ние гарантираме, чрез договорни споразумения, че тези доставчици на услуги обработват личните данни в съответствие с ОРЗД за защита на данните.
 
Личните данни, обработвани от нашите партньори са данните необходими за инсталиране на приложението(данни за местоположението, достъп до снимките на устройството, данни за техническата характеристика на устройството, достъп до Wi-Fi, достъп до камерата на устройството)
 
5. Права на субектите на данни (Участници)
·         Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
·         При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни (т.1 буква „в“).
·         В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията  https://www.cpdp.bg.